Skip to content

Sametinget, språk og likestilling

Selv om samene i stor grad har vært underrepresenterte i det norske samfunnet, finnes det i det minste Sametinget, som vi har hatt siden 1989. Sametinget er et folkevalgt organ som taler samenes sak i Norge. Blant målene deres er å bidra til at det samiske folket skal behandles rettvist, og at deres politiske stilling skal ivaretas og styrkes.

Sametinget er opptatt av å bevare de truede samiske språkene. Derfor holder de på med en langsiktig satsing de kaller for Språkløftet, som handler om å fremme samiske språk på alle områder i samfunnet. Visjonen deres er at de samiske språkene skal være tilstede i samfunnet, og være likestilte med norsk.

Året 2019 blir i følge FN det internasjonale året for de ulike urfolks respektive språk, noe som Sametinget også har planer om å markere på språkkonferanser. På slike konferanser inviteres representanter fra undre urfolk. I det hele tatt er Sametinget involvert i ulike internasjonale konvensjoner som har som mål å forbedre rettighetene til urfolk i andre land, også utenfor Norden.

Siden Sametinget representerer et urfolk i et av verdens mest velstående land, ser de på seg selv som solidarisk forpliktet til å bistå andre urfolk, og er derfor med på å gi støtte til andre.
Likestillingspolitikk

Sametinget arbeider for å likestille samer og nordmenn hos staten Norge, og det handler om langt mer enn bare likestilling av språkene. Norge er grunnlagt på landområdene til to folkeslag, samer og nordmenn, og derfor har begge folk krav på å bli behandlet likt, og på å få bevare sine egne kulturer og språk.

Selv om sametinget naturlig nok tar utgangspunkt i det samiske folk, og jobber for å forbedre likestilling mellom de ulike folk og sikre fredelig sameksistens dem imellom, stopper det imidlertid ikke der. Det jobbes nemlig for å unngå diskriminering på alle tenkelige grunnlag, og for at alle skal behandles likt.

Same- og likestillingspolitikk går arm i arm. Samepolitikken er nemlig også opptatt av å fremme en ideologi der alle i samfunnet nyter den samme rettferdige behandlingen, enten det er på bakgrunn av kjønn, alder, etnisk tilhørighet, seksuell legning eller hva det måtte være. Sametinget har som mål at alle skal bli tatt hensyn til, at alle skal få mulighet til å tale sin sak, og at alle stemmer skal bli hørt.

Få om noen vet bedre enn samene hvordan det er å tilhøre en forsømt minoritetsgruppe, og derfor har Sametinget likebehandling av alle grupper som hjertesak.