Skip to content

Hvorfor samisk er viktig

Språk og identitet er uatskillelige for oss alle. Ofte er vårt språk den primære måten vi forstår og erfarer den kulturen vi lever i. Denne artikkelen tar sikte på å utforske hvorfor det samiske språket er så betydningsfullt som en del av norsk kulturhistorie.

Bevaring av kultur

Det er en god grunn til at språkbevaring har fått økt fokus, spesielt når det gjelder det samiske språket. Å bevare et språk betyr å verne om en kultur som er av stor betydning. Samisk kultur utgjør en vesentlig del av norsk kulturarv, noe som kanskje ikke alltid er tydelig for oss alle. Ved å fremme og støtte de ulike samiske språkene, kan vi få en dypere forståelse av den rike kulturen som ligger bak.

Mangfoldet av samisk språk

Det er flere forskjellige typer samiske språk, inkludert sørsamisk, pitesamisk, lulesamisk, nordsamisk og østsamisk. Disse språkene er klassifisert som truede, og det kreves derfor betydelig innsats for å bevare dem.

I dag skal enhver offentlig etat i Norge tilby samisk som et alternativ for brukere som ønsker det, som et tiltak for å ivareta språkets status.

Samisk i media

En positiv utvikling er at samisk språk og kultur har fått økt synlighet i mediene. Dessverre har bruken av samisk språk i dagliglivet gått kraftig tilbake, noe som gjør det avgjørende å opprettholde bruken av disse språkene i hverdagen for å forhindre deres utryddelse.

Evnen til å uttrykke seg verbalt er av stor betydning, og dette oppnår vi gjennom språket. For å kunne forstå våre forfedres erfaringer og historie, er det essensielt å beherske de samme språkene som dem. Derfor er det så viktig å verne om det samiske språket, som utgjør en betydelig del av mange menneskers historie, så vel som Norges generelle historie.