Skip to content

Fordriving av Samisk “kultur”

I Norge er det dessverre ofte mangel på fokus på den undertrykkelsen og assimilasjonen som urfolkene har opplevd. Mens vi i media og historiebøker hører om brutaliteten mot urfolk i andre deler av verden, som de amerikanske indianerne eller aboriginerne i Australia, er det mindre fokus på vår egen historie med fornorsking av samene. Som skandinaver har vi en tendens til å fordømme andre lands behandling av urfolkene, mens vi ignorerer vår egen historie med undertrykkelse av samene.

Fornorskingen av samene var en politikk som startet allerede på 1700-tallet, med mål om å assimilere samene inn i den norske kulturen og språket ved å utslette deres egne tradisjoner og kultur. Dette initiativet har hatt langvarige konsekvenser, og selv om det ikke er like synlig i dag, fortsetter kampen for å bevare samisk kultur. Til tross for tiltak som NRKs samiske programmer og sametingets innflytelse over samenes land og politikk, er det fortsatt en utfordring å holde samisk kultur levende. Samene opplever en form for skjult fornorsking, der de presses til å assimilere seg inn i det norske samfunnet uten at deres egne behov og kultur blir tilstrekkelig ivaretatt.

Det er viktig å forstå at problemet ikke ligger i ønsket om et inkluderende samfunn, men i det faktum at samisk kultur gradvis viskes ut når samene blir tvunget inn i den norske kulturen. Det er derfor avgjørende at vi støtter opp om samisk kultur og tar ansvar for å bevare den. Samene er en del av Norges urbefolkning, og det er vårt ansvar å sikre at deres kultur og arv blir bevart for kommende generasjoner.